Všeobecné obchodní podmínky pro nájem vozidel

1. Nájemní smlouva

1.1. Na základě nájemní smlouvy přenechává pronajímatel nájemci k dočasnému užívání vozidlo specifikované v nájemní smlouvě. Nájemce se nájemní smlouvu zavazuje hradit za užívání vozidla nájemné a poplatky za doplňkové služby.

2. Převzetí vozidla

2.1. Pronajímatel je povinen předat vozidlo v místě určeném v nájemní smlouvě, ve stavu způsobilém k provozu, společně s doklady potřebnými k provozu vozidla a příslušenstvím dohodnutým v nájemní smlouvě.

2.2. Pronajímatel je povinen předat vozidlo nájemci s plnou nádrží pohonných hmot.

2.3. O předání vozidla sepíše pronajímatel s nájemcem předávací protokol, ve kterém bude popsán stav vozidla v době předání, především počet najetých km, stav pohonných hmot a veškerá poškození vozidla, která má vozidlo v době předání. Nájemce je povinen převzetí vozidla potvrdit v předávacím protokolu svým podpisem.

2.4. Nájemce je povinen před převzetím vozidla vozidlo náležitě prohlédnout a je oprávněn uplatnit vůči pronajímateli veškeré námitky vůči stavu vozidla (např. škrábance, promáčkliny atd.) a požadovat doplnění předávacího protokolu o takto zjištěné závady.

3. Podmínky používání vozidla

3.1. Vozidlo mohou řídit pouze osoby uvedené v nájemní smlouvě. Nájemce není oprávněn přenechat řízení jiné osobě. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

3.2. Nájemce je povinen vozidlo užívat výhradně obvyklým způsobem, k osobním účelům a s péčí řádného hospodáře. Nájemce je povinen dodržovat veškeré relevantní právní předpisy, jakož i všechny pokyny pronajímatele a instrukce uvedené v manuálu výrobce vozidla.

3.3. Nájemce je povinen udržovat vozidlo ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení

3.4. Autorádio ve výbavě vozu je nájemce oprávněn užívat pouze k přehrávání nahrávek na vlastních datových nosičích.

3.5. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k němu a vozidlo uzamknout. Porušení těchto povinností je považováno za podstatné porušení nájemní smlouvy.

3.6. Nájemce ani třetí osoby přepravované ve vozidle nesmí ve vozidle kouřit. V případě porušení tohoto zákazu je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.

3.7. Nájemce se nesmí s vozidlem účastnit závodů, soutěží, nebo podobných akcí. Porušení této povinnosti se považuje za zvlášť závažné porušení povinností nájemce.

3.8. Nájemce dále nesmí používat vozidlo k převozu osob nebo majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů nebo jiných předmětů.

3.9. Nájemce není oprávněn provádět na vozidle jakékoliv změny nebo úpravy.

3.10. Pronajímatel je oprávněn požadovat, aby mu nájemce umožnil přístup k vozidlu a jeho prohlídku za účelem nezbytných oprav, údržby či kontroly řádného užívání věci. Dále je pronajímatel oprávněn požadovat, aby mu řidič vozidla prokázal své řidičské oprávnění. Nájemce je povinen tuto kontrolu pronajímateli umožnit.

3.11. Nájemce je oprávněn používat vozidlo pouze ve státech, na které se vztahuje sjednané pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (tyto státy jsou uvedeny v zelené kartě, která je nájemci předána společně s vozidlem). V případě, že bude vozidlo užíváno nájemcem i v zahraničí (tj. mimo území České republiky), je nájemce povinen si na své náklady a nebezpečí zajistit veškerá nezbytná povolení k užívání vozidla v zahraničí a dodržovat platné právní předpisy té země, v níž je vozidlo užíváno. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla nedodržením nebo porušením této povinnosti, a v případě, že vozidlo bude v zahraničí nájemci zadrženo nebo zabaveno, je povinen podniknout veškerá opatření nutná k uvolnění vozidla a po celou dobu řádně platit sjednané nájemné a poplatky za doplňkové služby. Doba nájmu v tomto případě neskončí dříve, než bude vozidlo předáno zpět pronajímateli. Nájemce je povinen uhradit škodu a náklady vzniklé pronajímateli v souvislosti se zadržením, zabavením či odtahem vozidla.

4. Vrácení vozidla

4.1. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s veškerým příslušenstvím a doklady ve stavu, v jakém jej převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, a to nejpozději v poslední den nájmu v místě určeném v nájemní smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

4.2. Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo s plnou nádrží pohonných hmot. V případě, že nájemce poruší tuto povinnost, zavazuje se uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši ceny odpovídajícího množství paliva a servisní poplatek ve výši 300,- Kč. Pronajímatel v takovém případě provede dotankování a vyúčtování nejpozději do 48 hodin ode dne vrácení vozidla.

4.3. Nájemce odpovídá za vozidlo až do okamžiku jeho řádného převzetí pronajímatelem. Převzetí vozidla pronajímatel vyznačí v předávacím protokolu vozidla.

4.4. Před převzetím vozidla provede pronajímatel nebo jím pověřená osoba kontrolu stavu vozidla a zjištěný stav zapíše do předávacího protokolu vozidla (zejména uvede počet najetých km, veškerá poškození, která nebyla uvedena v předávacím protokolu nebo nájemní smlouvě při převzetí vozidla nájemcem, stav pohonných hmot a další).

4.5. Pokud nájemce vrátí vozidlo natolik znečištěné, že nebude možné posoudit jeho stav a případná poškození, nebo na místě vrácení jsou špatné světelné podmínky, má pronajímatel právo na náhradu všech škod, které budou zjištěny až po umytí vozidla nebo v místě s lepším osvětlením, tj. i poškození neuvedených v předávacím protokolu, a dále na náhradu nákladů na umytí vozidla.

4.6. V případě nadměrného znečištění interiéru vozidla je pronajímatel oprávněn požadovat náhradu nákladů vynaložených na vyčištění vozidla.

4.7. Při odevzdání vozidla bez přítomnosti pronajímatele (mimo provozní dobu pronajímatele do schránky na klíče atd.) nebo při odevzdání vozidla v jiném než sjednaném místě na základě předchozí dohody (např. v hotelu, na letišti atd.) je nájemce povinen o této skutečnosti neprodleně informovat pronajímatele. V opačném případě se nájemce zavazuje hradit nájemné a poplatky za doplňkové služby až do okamžiku, kdy se pronajímatel o odevzdání vozidla dozví. Nájemce do tohoto okamžiku odpovídá i za veškerou škodu na vozidle. Při odevzdání vozidla bez přítomnosti pronajímatele provede pronajímatel posouzení stavu vozidla sám, a to až v okamžiku, kdy si vozidlo převezme.

4.8. V případě, že nájemce nevrátí vozidlo v dohodnutém termínu, zavazuje se nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši sjednaného denního nájemného + 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

4.9. Nebude-li vozidlo vráceno do 24 hodin po dohodnutém termínu a nájemce o důvodech prodlení pronajímatele neinformuje, bude případ považován za neoprávněné držení vozidla v cizím vlastnictví a pronajímatel se v této věci obrátí na policii.

5. Nájemné a poplatky za doplňkové služby

5.1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli nájemné a poplatky za doplňkové služby (poplatek za dalšího řidiče, za doplňkové vybavení atd.) sjednané v nájemní smlouvě. Nájemné je sjednáno v nájemní smlouvě jako nájemné za jeden den nájmu. Poplatky za doplňkové služby jsou sjednány buď za celou dobu nájmu, nebo jako poplatky za jeden den nájmu. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že i den převzetí a den vrácení vozidla se považují za den nájmu, bez ohledu na to, kdy v daný den k převzetí/vrácení vozidla dojde.

5.2. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli nájemné a poplatky za doplňkové služby po skončení sjednaného nájmu, nedojde-li k úhradě předem. V případě nájmu sjednaného na dobu delší než 30 kalendářních dnů, budou nájemné a poplatky za doplňkové služby hrazeny zpětně na základě průběžných faktur vystavených vždy k poslednímu dni měsíce, ve kterém bylo vozidlo nájemcem užíváno.

5.3. Kauce, kterou je nájemce povinen složit u pronajímatele nejpozději ke dni předání vozidla za účelem zajištění pohledávek pronajímatele za nájemcem a splnění povinnosti nájemce vrátit vozidlo, bude zaúčtována po vrácení vozidla. Složením kauce není dotčena povinnost nájemce hradit nájemné a poplatky za doplňkové služby. Výše kauce je uvedena v nájemní smlouvě.

5.4. Pronajímatel je oprávněn vůči složené kauci započíst veškeré své peněžité pohledávky za nájemcem vyplývající z nájemní smlouvy, případně i z jiných smluv uzavřených mezi pronajímatelem a nájemcem. V případě, že pronajímatel oprávněně čerpá ze složené kauce, je nájemce povinen do pěti dnů poté, co byl pronajímatel o čerpání kauce informován, kauci doplnit do smluvené výše.

5.5. V případě dřívějšího vrácení vozidla oproti termínu sjednanému v nájemní smlouvě je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci nájemné a poplatky za doplňkové služby za celou dobu nájmu sjednanou v nájemní smlouvě. Stejně tak je nájemce oprávněn účtovat nájemci nájemné a poplatky za doplňkové služby i v případě ukončení nájemní smlouvy výpovědí dle odst. 9.4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

5.6. Nájemce souhlasí s účtováním nájemného, poplatků za doplňkové služby, spoluúčasti za poškození vozu, náhrady jakékoliv škody, či jakýchkoliv dalších plateb, ke kterým je povinen dle nájemní smlouvy, na vrub platební/kreditní karty uvedené v nájemní smlouvě.

5.7. V případě prodlení s úhradou plateb nájemného a dalších poplatků sjednaných v nájemní smlouvě je nájemce povinen uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

6. Opravy, údržba vozidla

6.1. Běžné opravy, údržbu vozidla a pravidelné servisní prohlídky vozidla provede nebo zabezpečí na svůj náklad pronajímatel, nebude-li dohodnuto jinak. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provedení oprav, údržby a servisních prohlídek vozidla a strpět omezení v užívání vozidla v rozsahu nutném pro jejich provedení.

6.2. Nájemce má právo na to, aby mu bylo po dobu takové opravy, údržby nebo servisní prohlídky poskytnuto vozidlo stejné kategorie, má-li jej pronajímatel k dispozici. Nemá-li jej pronajímatel k dispozici, není nájemce za dobu opravy povinen hradit pronajímateli nájemné a poplatky za doplňkové služby.

6.3. Náklady spojené s opravou nese pronajímatel, kromě případů, kdy potřeba opravy vznikla v důsledku nesprávného používání vozidla nebo užíváním vozidla v rozporu s obvyklým způsobem používání anebo porušením podmínek nájemní smlouvy nájemcem nebo osobami, kterým nájemce umožnil k vozidlu přístup. V takových případech nese náklady na opravu v plném rozsahu nájemce a dále nájemce odpovídá v plném rozsahu za škodu, která pronajímateli v důsledku takového jednání vznikne.

6.4. Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu veškeré závady, které se na vozidle projeví během užívání a vyžadují opravu. Pokud tuto povinnost nájemce bez zbytečného odkladu nesplní, odpovídá pronajímateli za škodu tím způsobenou a ztrácí nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat vozidlo pro vady.

7. Odpovědnost za škodu

7.1. Pronajímatel zabezpečuje osobám oprávněným řídit vozidlo pojistné krytí v rozsahu a za podmínek zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Za jakékoliv škody způsobené na vozidle nebo škody způsobené v souvislosti s užíváním vozidla odpovídá pronajímateli nájemce v plném rozsahu, a to do doby, než si pronajímatel vozidlo převezme zpět.

7.2. Pronajímatel může rovněž požadovat po nájemci náhradu za ušlé nájemné ve výši sjednaného nájemného a poplatků za doplňkové služby, vrátí-li nájemce vozidlo poškozené, bez dokladů či příslušenství nezbytného k užívání apod., a to až do dne, kdy bude vozidlo způsobilé k pronájmu další osobě.

7.3. Škody na vozidle, které nebudou kryty sjednaným pojistným krytím, pronajímatel vyúčtuje na základě skutečně vynaložených nákladů na odstranění těchto škod.

7.4. Odpovědnost nájemce za škodu způsobenou na vozidle může být omezena do výše pojistného krytí uvedeného v nájemní smlouvě podle kategorie vozidla, a to:

  • a) za škodu způsobenou poškozením vozidla nebo jeho části a příslušenství, vyjma důsledků odcizení, pokusu o odcizení, nebo vandalismu;
  • b) za škodu způsobenou ztrátou nebo odcizením vozidla, jeho části či jeho poškozením v důsledku krádeže, pokusem o krádež, nebo vandalismem je-li tato služba v nájemní smlouvě sjednána.

7.5. Odpovědnost nájemce dle odst. 7.4 těchto všeobecných obchodních podmínek však nelze omezit v případě, že k poškození, nehodě, ztrátě či odcizení vozidla došlo v důsledku porušení nájemní smlouvy, právních předpisů nebo podmínek pojištění (bez ohledu na to, zda k porušení došlo úmyslně či z nedbalosti).

7.6. V případě defektu nebo poškození pneumatik či disků uhradí nájemce pronajímateli náklady na provedení geometrie za účelem zjištění případných dalších souvisejících poškození.

7.7. Umožní-li nájemce užívání vozidla třetí osobě, odpovídá pronajímateli za jednání této osoby stejně, jako by vozidlo užíval on sám.

7.8. Pronajímatel odpovídá nájemci či třetím osobám pouze za újmu, která jim vznikne v přímé souvislosti s nájmem vozidla nebo s jeho používáním a která je způsobena zaviněním nebo z nedbalosti pronajímatele. Nájemce je povinen veškeré své nároky z tohoto titulu bezodkladně nahlásit pronajímateli. Pronajímatel neodpovídá za jakékoliv škody, které nájemci vzniknou ponecháním věcí ve vozidle.

8. Nehody a poškození vozidla

8.1. Dojde-li k dopravní nehodě, k poškození vozidla anebo jeho části, či je-li vozidlem způsobena jakákoliv újma třetí osobě (bez ohledu na to, zda je vznik takové události zaviněn nájemcem či nikoliv), je nájemce povinen přivolat k nehodě policii. Nájemce je dále povinen o takové události informovat bez zbytečného odkladu pronajímatele a dohodnout s ním další postup.

8.2. Nájemce je v případě nehody povinen vyplnit veškeré údaje ve formuláři „Hlášení pojistné události“. Nepojízdné vozidlo musí být zabezpečeno proti dalším poškozením nebo odcizením. Nájemce je dále povinen předložit formulář „Hlášení pojistné události“ a policejní protokol pronajímateli. Nepředloží-li nájemce tyto doklady, nevzniká nárok na pojistné plnění.

8.3. Nájemce je povinen poskytovat policii, pronajímateli a pojišťovně veškerou součinnost nezbytnou k tomu, aby mohla být jakákoliv škodní událost řádně prošetřena a zlikvidována.

9. Trvání nájemní smlouvy

9.1. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu v ní uvedenou.

9.2. Dobu trvání nájmu lze prodloužit, a to pouze na základě předchozí žádosti nájemce. Možnosti prodloužení nájmu jsou závislé na kapacitních možnostech pronajímatele, pronajímatel není povinen žádosti nájemce vyhovět.

9.3. Nájemní vztah zaniká uplynutím nájemní doby uvedené v nájemní smlouvě, není-li v nájemní smlouvě stanoveno jinak.

9.4. Pronajímatel je oprávněn ukončit nájemní smlouvu výpovědí bez výpovědní doby v případě, že:

  • a) nájemce neplatí nájemné a poplatky za doplňkové služby v dohodnutých částkách a termínech, zejména je-li v prodlení s úhradou faktury za měsíční nájemné a poplatky za doplňkové služby, a to i přesto, že byl pronajímatelem písemně vyzván k plnění;
  • b) nájemce porušuje nájemní smlouvu zvlášť závažným způsobem;
  • c) nájemce opakovaně porušuje povinnosti z nájemní smlouvy. Opakovaným porušením povinností se rozumí alespoň tři různé případy porušení nájemní smlouvy, ke kterým dojde v jednom kalendářním měsíci;
  • d) užívá-li nájemce vozidlo takovým způsobem, že se vozidlo opotřebovává nad míru přiměřenou okolnostem nebo, že hrozí jeho zničení, a to přesto že byl pronajímatelem písemně vyzván k řádnému užívání. Hrozí-li naléhavě vážné nebezpečí z prodlení, má pronajímatel právo vypovědět smlouvu i bez předchozí výzvy;

9.5. Nájemce je oprávněn ukončit nájemní smlouvu výpovědí bez výpovědní doby v případě, že:

  • a) vozidlo není způsobilé k obvyklému užívání z důvodu zavinění či nedbalosti pronajímatele, a pronajímatel nezajistí nájemci náhradní vozidlo stejné či vyšší kategorie, než jaké bylo předmětem nájmu, ačkoliv k tomu byl nájemcem písemně vyzván;

V případě předčasného ukončení nájmu dle tohoto odstavce je nájemce povinen hradit pronajímateli nájemné a poplatky za doplňkové služby dle čl. 5 těchto obchodních podmínek pouze po dobu, po kterou mohl vozidlo řádně užívat.

9.6. Výpověď dle odst. 9.4 nebo odst. 9.5 těchto všeobecných obchodních podmínek je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem jejího doručení. Pro vrácení vozidla se použijí přiměřeně ustanovení čl. 4 těchto všeobecných obchodních podmínek.

10. Ostatní a závěrečná ujednání

10.1. Pronajímatel je oprávněn vyměnit kdykoliv vozidlo za vozidlo jiné, a to stejné nebo lepší třídy. Pro vrácení vozidla a předání nového vozidla se užijí čl. 2 a 4 těchto všeobecných obchodních podmínek obdobně.

10.2. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele požadovat i náhradu škody způsobené porušením dané povinnosti.

10.3. Nájemce je povinen ohlásit pronajímateli jakékoliv změny kontaktních a platebních údajů, a jakékoliv jiné změny, které mají vliv na nájemní smlouvu.

10.4. V záležitostech, které nejsou nájemní smlouvou výslovně upraveny, se nájemní vztah řídí právními předpisy českého právního řádu, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10.5. Odchylná ujednání v nájemní smlouvě mají přednost před ustanovením těchto všeobecných obchodních podmínek.

10.6. Nájemce podpisem nájemní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, instrukcemi k užívání vozidla a obsluhou vozidla.

Rezervovat auto